Klauzula informacyjna

                                 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuję się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Ogrodowe Stanisława Wyspiańskiego  z siedzibą w Zabierzowie Krakowie (32-080),             ul. Nad Wodą 70.
 2. Dane kontaktowe – e-mail: zarzad@rod-zabierzow.pl  adres do korespondencji: Stowarzyszenie Ogrodowe Stanisława Wyspiańskiego  z siedzibą w Zabierzowie Krakowie (32-080), ul. Nad Wodą 70.
 3. Celem przetwarzania jest wykonywanie przez administratora realizowania umów  dotyczących powierzonej/dzierżawionej działki na terenie ogrodu jej użytkowania oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia
  i zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizacje ściśle określonego celu. W szczególnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora oraz mogą zostać przekazane/powierzone innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa).
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.