Informacje dla Działkowców

W A Ż N A       I N F O R M A C J A     O      A Z B E Ś C I E

                W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, dotyczącego wykazu posiadania przez działkowców azbestu na swoich działkach – altanach, Zarząd uprzejmie prosi o przysłanie informacji w postaci podpisania oświadczenia.
W załączeniu przesyłam oświadczenie  do przeczytania i podpisania oraz bezwzględnego  dostarczenia Zarządowi  w postaci skanu – mailem,
a oryginał dokumentu dostarczyć w dogodnym czasie do Biura w Zabierzowie poprzez wrzucenie do skrzynki, która jest umieszczona na drzwiach budynku Biura na terenie ogrodu w Zabierzowie.
Sprawę prosimy traktować jako pilną  z uwagi na krótki termin dostarczenia oświadczeń do Urzędu Marszałkowskiego ( 31.01.2023r.)
Oświadczenie do pobrania w zakładce ,,Dokumenty,,
                                                                                                               Za Zarząd

——————————————————————————————————————-

O S T R Z E Ż E N I E    D L A     D Z I A Ł K O W C Ó W

      W związku z zaistniałymi kradzieżami na terenie ogrodu,  z posiadanych informacji  wiemy że złodziej wchodzi do altany i zabiera pieniądze pozostawione w torebce, dlatego też Zarząd ostrzega i proponuje za każdym razem wychodząc ze swojego domku, należy zamykać drzwi wejściowe oraz w czasie chwilowego opuszczenia swojej działki również zamykać bramkę na działkę. Dodatkowo prosimy o zamykanie na klucz furtek wejściowych na teren ogrodu.

Osoby zaproszone przez działkowca muszą być wprowadzanie przez zapraszającego na odcinku od bramy do Jego działki,  Wszyscy proszeni są o nie wpuszczanie osób obcych, nieznanych, nie mających kluczy do bramy/bramki,  każdy działkowiec posiada klucze i powinien sam sobie otworzyć bramę/bramkę. Nie stosowanie się do zasad wpuszczania osób trzecich na ogród może skutkować  częstszymi kradzieżami. Pilnujmy siebie i swojego majątku.

——————————————————————————————————————

                                                         

SZANOWNI DZIAŁKOWCY, CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA,

           Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą  o zamykanie każdorazowo za sobą furtek wejściowych oraz bram, a w szczególności bramy wjazdowej głównej do Ogrodu. Nasz Ogród jest Naszym wspólnym dobrem dlatego wszyscy musimy dbać o jego bezpieczeństwo – bezpieczeństwo Nasze, naszych działek i altanek. Prosimy o zwracanie uwagi każdemu kto zaniedbuje ten obowiązek. Jest to niezwykle ważne, by nikt obcy nie przebywał w Naszym Ogrodzie.

Prośbę prosimy potraktować poważnie za co serdecznie dziękujemy.

——————————————————————————————————————–

Opłaty
w Stowarzyszeniu Ogrodowym Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie 
na rok 2022

1. Składka członkowska                                           12,00 zł

2. Fundusz bieżący działalności ogrodu ( m2)         1,00 zł m2

3. Fundusz ogrodowy inwestycyjny                        100,00 zł

4. Fundusz  wodny                                                    15,00 zł

5. fundusz  energetyczny                                           10,00 zł

    Termin wnoszenia opłat  do dnia 31.05.2022 r.

6. Opłata energetyczna za dostawę

    energii elektrycznej kW                                          0,60 zł

7. Opłata za zużycie wody m3                                    3,75 zł

    płatna po dokonaniu  odczytów licznika

   Termin wnoszenia opłaty energetycznej i zużycia wody

    pierwszy odczyt do dnia 31.07.2022 r. i drugi odczyt do dnia 31.10.2022 r.

7. Stan liczników i wodomierzy spisywany jest pod koniec n/w miesięcy:
– czerwiec
– wrzesień

Opłata nowo przyjętego członka stowarzyszenia – wpisowe 500,00 zł
Opłata inwestycyjna nowo przyjętego działkowca – wpisowe 712,00 zł

zgodnie z ustaleniem na Walnym Zebraniu z dnia 23 kwietnia 2022 r.

Opłaty wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego  Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie :

BGŻ BNP PARIBAS    45 1600 1198 1841 7618 4000 0001   tytuł przelewu: 

opłata ogrodowa lub opłata za wodę i prąd, nr działki bezwzględnie

oraz  imię i nazwisko

 

 

——————————————————————————————————————–

               Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego prosi o współpracę wszystkich działkowców poprzez zgłaszanie się do Komisji Porządkowej,  do której należeć będzie przejście po całym ogrodzie celem sprawdzenia porządku i zagospodarowania działek zgodnie z regulaminem”.

Utworzona komisja otrzyma od Zarządu szczegółowe wytyczne.

——————————————————————————————————————–

                                                  SZANOWNI    DZIAŁKOWCY !!!
                                           JAK GROMADZIMY ODPADY ZIELONE I INNE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO PROSI O ICH SEGREGACJE
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
–    LIŚCIE W WORKACH SKŁADAMY  OSOBNO W JEDNYM MIEJSCU,
–    GAŁĘZIE SKŁADAMY OSOBNO OBOK WORKÓW Z LIŚĆMI,
–    ODPADY KOMUNALNE WRZUCAMY DO KONTENERA  NIE KŁADZIEMY POD
     KONTENEREM,
–   BUTELKI PLASTIKOWE ZGNIATAMY, ABY ZAJMOWAŁY JAK NAJMNIEJ MIEJSCA
    W KONTENERZE,
–   PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE SKŁADAMY OBOK KONTENERA PO
    UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU  I OPŁACENIU ICH WYWIEZIENIA.
–  TRAWĘ SKŁADUJEMY NA SWOICH DZIAŁKACH W KOMPOSTOWNIKACH.
PODSTAWA PRAWNA :
Regulamin Stowarzyszenia § 28 pkt. 2.
Działka musi być wyposażona w kompostownik, który należy umieszczać
w zacienionej części działki.

——————————————————————————————————————–

                                                    O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na zastrzeżenia z RODO dotyczące danych osobowych nie będą umieszczane informacje o opłatach działkowych na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W związku z tym będziemy wysyłać informację o opłatach za działkę, opłatach za wodę i prąd drogą e-maila, telefonicznie lub przez kontakt osobisty w biurze zarządu stowarzyszenia.

——————————————————————————————————————–                     

W związku z licznymi zapytaniami o podpisywane umów dzierżawy działkowej wyjaśniamy:

 1. Podpisywanie umów dotyczy osób, które do tej pory nie zawarły żadnej umowy.
 2. Przyjmując działkę w użytkowanie w PZD działkowicz nie podpisywał żadnej umowy tylko protokół przekazania, ponieważ nie było takiego wymogu.
 3. Obecnie zarówno PZD jak i my z mocy prawa jesteśmy Stowarzyszeniami. Nowa ustawa o ogrodach działkowych nakazuje, aby prawo użytkowania działki było określone w formie umowy. Działkowcy, którzy stali się działkowcami po wejściu  w życie ustawy posiadają umowę przekazania działki. Pozostali nie mają umowy,  a zgodnie z ustawą powinni ją posiadać.
 4. Zarząd przygotował umowy dzierżawy działkowej  dla pozostałych działkowców. Umowy można podpisywać podczas dyżurów Zarządu w Biurze na terenie ogrodu ( terminy na tablicach ogłoszeniowych oraz w Internecie) Jeżeli użytkownikiem działki jest małżeństwo, umowę podpisują obydwoje.                                                                                                                                                     ZARZĄD

——————————————————————————————————————–            

Numery alarmowe

 • 112 – numer alarmowy,
 • 986 – Straż Miejska,
 • 991 – Pogotowie Energetyczne,
 • 994 – Pogotowie Wodociągowe,
 • 997 – Policja,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe.

——————————————————————————————————————

    SPALANIE LIŚCI , GAŁĘZI I INNYCH ODPADÓW ZIELONYCH

W załączeniu  umieszczam przepisy otrzymane z Urzędu Gminy w Zabierzowie, dotyczące zakazu spalania liści, traw i gałęzi na ogrodach działowych. Nie stosowanie się do tych przepisów użytkownikowi działki grozi kara grzywny wystawiona przez policję lub staż pożarną.

spalanie liści 1 strona  + 2 strona

——————————————————————————————————————

                                                    I N F O R M A C J A

                                na temat wycinki drzew na terenie naszego ogrodu

Z dniem 17.06.2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Aktualnie bez zezwolenia można wyciąć drzewo, którego obwód mierzony na wysokości 5 cm od gruntu (a nie 130 cm) wynosi:

 • Wierzba, topola, klon jesionolistny, klon srebrzysty                           do 80 cm

 • Kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny         do 65 cm

 • Pozostałe gatunki     do 50 cm

Na wycięcie drzewa, którego obwód (mierzony na wys. 5 cm) przekracza podane wartości, użytkownik działki zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia z Urzędu Gminy Zabierzów.

Procedura uzyskania zezwolenia jest podana na naszej stronie internetowej.

Ustawa nie dotyczy drzew owocowych.

Ustawa nie dotyczy krzewów w skupisku do 25m2.

Na wycięciu drzew znajdujących się pod linią energetyczną WN (także „uszkodzonych” przez pracowników zakładu energetycznego) jest potrzebne zezwolenie.

——————————————————————————————————————–

Zasady postępowania

przy przekazywaniu działek nowym członkom Stowarzyszenia Zgłoszenie do Zarządu zamiaru przekazania działki. Złożenie w Zarządzie deklaracji członkowskiej przez osobę ubiegająca się o członkostwo Stowarzyszenia, deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia

 1. Osoby ubiegające się tylko o prawo użytkowania działki wypełniają druk zawierający dane potrzebne do ewidencji.
 2. Poinformowanie osoby ubiegającej się o prawo użytkowania działki o zobowiązaniach finansowych poprzedniego użytkownika i konieczności rozliczenia się z nim za pośrednictwem Zarządu.
 3. Podjęcie przez zarząd uchwały nadającej członkostwo i prawo użytkowania oznaczonej działki  lub tylko prawo użytkowania oznaczonej działki. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 4. Doręczenie nowemu członkowi Stowarzyszenia „Decyzji przydziału działki” i legitymacji członkowskiej, która jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z praw i przywilejów członka Stowarzyszenia, a także wypełniania czynnego i biernego prawa wyborczego służąc jako mandat do głosowania w czasie walnych zebrań.
 5. Działkowiec przekazujący działkę musi zwrócić legitymację.
 6. Wpłata na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego lub do kasy ogrodu:   wpisowego, składki członkowską za rok bieżący, opłatę inwestycyjną, opłatę na rzecz ogrodu uchwaloną przez walne zebranie, inne opłaty wynikające z regulaminu.
 7. Po wypełnieniu obowiązków wyżej wymienionych zarząd przekazuje nowemu użytkownikowi działkę.
 8. Samowolne przekazanie działki przez dotychczasowego użytkownika zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w § 32 statutu, zgodnie z którym samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy nadania członkostwa Stowarzyszenia i prawa użytkowania działki.

——————————————————————————————————————–

WYCINKA DRZEW

Zgodnie z Ustawą Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 83 ust 1 pkt 2 oraz art. 83c ust.1 ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) i Regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie § 37 pkt 1 i 2 są określone procedury dotyczące wycinania drzew na terenie ogrodu.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie przypomina wszystkim działkowcom w sprawie wycinania drzew obowiązują nas następujące zasady :

1.Wypełnienie wniosku o wycinkę drzew,

2. Wniosek ten musi posiadać akceptację zarządu stowarzyszenia,

3.Złożenie wniosku o wycinkę drzew wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w 

   Zabierzowie do  Wydziału Ochrony Środowiska,

4.Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na określonej działce przez urzędnika i

   uzyskaniu pisemnej Zgody z Urzędu Gminy, przystępujemy do wycięcia drzewa.

5.Za samowolne wycięcie drzewa z powodu braku zgody z Urzędu Gminy zgodnie z ustawą grozi działkowiczowi wysoka kara grzywna.