Informacje dla Działkowców

       

Drodzy Działkowcy                              PILNE !!!!

Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie wystawia na przetarg wieczystej dzierżawy działkę nr 93.

Działka o powierzchni:420 m2 , znajduje się w samym centrum naszego ogrodu. Działka ma wodę i prąd. Działka została oczyszczona
z zalegających tam: trelinek, cegieł , gruzu, prętów. Niestety na środku działki znajduje się domek, który nadaje się już tylko do rozbiórki .

Działka jest piękna, ogrodzona, wystarczy tylko trochę pracy by ją uporządkować i można tam spokojnie spędzać czas .

Działka zostaje wystawiona na przetarg, wygrywa osoba która zaproponuje największą kwotę. Cała kwota za jaką zostanie zlicytowana działka będzie przekazana w formie darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia i na pokrycie kosztów jakie poniósł Zarząd przez 2 lata w celu odzyskania działki i doprowadzenia jej do stanu nadającego się pod dalszą dzierżawę .

Oferty prosimy kierować na e-mail Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie :

 zarzad.sosw@gmail.com 

Na oferty czekamy do 7.06 .2024 r.

W przypadku braku ofert wystawiamy ogłoszenie na portale sprzedażowe.

CENA    WYWOŁAWCZA:     50 000 zł

 ——————————————————–

                 
 USTALENIA Z ZEBRANIA WALNEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2024R.
                            Dyżury  członków  Zarządu  Stowarzyszenia  w  Biurze
                           w  Zabierzowie  w  2024  roku   w  następujących  miesiącach :

Maj                  11.05.2024              od godziny  12:00  – 13:00

Czerwiec         08.06.2024              od godziny  12:00  – 13:00

Lipiec              13.07.2024              od godziny  12:00  – 13:00

Sierpień           10.08.2024              od godziny  12:00  – 13:00

Wrzesień         14.09.2024              od godziny  12:00  – 13:00

Październik     12.10.2024              od godziny  12:00  – 13:00

                 Dyżury  Skarbnika  Stowarzyszenia  w  Biurze 
         w  Zabierzowie  w  2024  roku  w  następujących  miesiącach :

04, 11, 18, 25 maj 2024r.    od  godziny  12:00 –  13:00

08 czerwiec 2024r.             od  godziny  12:00  – 13:00

13 lipiec 2024r.                   od  godziny  12:00  – 13:00

10 sierpień 2024r.                od  godziny  12:00  – 13:00

14 września 2024r               od  godziny  12:00  – 13:00

12 październik  2024r.         od  godziny   12:00 – 13:00

Zebrania Zarządu będą odbywać się raz w miesiącu w każdą drugą sobotę miesiąca sezonie letnim w Zabierzowie po dyżurze członków Zarządu,
a w sezonie jesienno-zimowym w Krakowie.
O P Ł A T Y
w Stowarzyszeniu Ogrodowym Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie 
na rok 2024

1. Roczna składka członkowska                                 12,00 zł

2. Fundusz bieżący działalności ogrodu ( m2)           1,20 zł

3. Roczny fundusz ogrodowy inwestycyjny           150,00 zł

4. Roczny fundusz wodny                                          20,00 zł

5. Roczny fundusz  energetyczny                              20,00 zł

    Termin wnoszenia opłat  przez działkowców do dnia 31.05.2024 r.

6. Opłata energetyczna za dostawę

    energii elektrycznej kW          wg obowiązujących cen Zakładu energetycznego

    płatna po dokonaniu  odczytów licznika

7. Opłata za zużycie wody m3    wg obowiązujących cen Zakładu

                                                       wodno-kanalizacyjnego

    płatna po dokonaniu  odczytów licznika

   Termin wnoszenia opłaty energetycznej i zużycia wody

    pierwszy odczyt do dnia 31.06.2024 r.,

    drugi odczyt do dnia 31.09.2024r.

    i trzeci odczyt 31.12.2024r.

Przyłącz wody do działki   – 3500,00

Przyłącz prądu do działki   – 1300,00

    Opłata nowo przyjętego członka stowarzyszenia – wpisowe 1500,00 zł

    zgodnie z ustaleniem na Walnym Zebraniu z dnia 20 kwietnia 2024 r.

    Opłaty wnoszone są przez każdego Działkowca przelewem na konto bankowe        Stowarzyszenia Ogrodowego  Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie :

    BGŻ BNP PARIBAS    45 1600 1198 1841 7618 4000 0001   tytuł przelewu: 

    opłata ogrodowa lub opłata za wodę i prąd, nr działki oraz  imię i nazwisko
             

——————————————————————————————————————–

I N F O R M A C JA 

        Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego przypomina, że zgodnie z ustawą każdy działkowicz posiadał do wykorzystania w 2023 roku limit prądu w wysokości 250 kWh. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą w 2024 r. przyznany jest  limit prądu na działkę w wysokości 125 kWh obowiązujący na okres pół roku tj. od dnia 01.01.2024  r. do dnia 30.06.2024 r.

Prezes Zarządu

—————————————————————————————————————–

 Opłaty  za  energie  elektryczną

INFORMACJA   ZARZĄDU   STOWARZYSZENIA   OGRODOWEGO STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO  W  ZABIERZOWIE W  SPRAWIE ZASAD  ROZLICZANIA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  W  2023  ROKU 

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie  informuje  wszystkich  działkowców naszego ogrodu, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023    roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), ogrody  działkowe  zostały  zaliczone  do grupy odbiorców uprawnionych  do  skorzystania  z  ulg  wprowadzonych  ustawą.

Ustawa wprowadziła przepis o ogrodach działkowych, które miały zawartą umowę z dostawcą i posiadały wspólny punkt pomiaru powinni korzystać z energii elektrycznej wynoszącą 250 kWh rocznie na jedną działkę  będą rozliczani według  taryfy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 roku. Powyżej tego limitu energia elektryczna będzie rozliczana według wyższej taryfy  obowiązującej  w  2023  roku.

Na naszych ogrodach jest jeden przyłącz i jeden punkt pomiaru do którego dostarczana jest energia elektryczna przez dostawcę ZE „TAURON POLSKA”  na podstawie umowy i  rozliczani jesteśmy na podstawie jednej  faktury. Z tego przyłącza dostarczana jest energia elektryczna do indywidualnych działek wewnętrzną instalacją ogrodową. Limit na jedną działkę wynika z przepisów ustawy, według której energia elektryczna w ramach tego limitu będzie   w 2023 roku  rozliczana  na  podstawie  taryfy  obowiązującej  w  2022  roku.

W związku z powyższym, w celu ochrony wszystkich działkowców naszego ogrodu  przed  nadmiernym wzrostem opłat za energię elektryczną  w  2023 roku Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w  Zabierzowie  informuje , że:

 1. Zarząd Stowarzyszenia  złożył wniosek do dostawcy energii elektrycznej  ZE „TAURON   POLSKA” o zastosowanie w stosunku do naszego ogrodu działkowego rozliczenia  według   taryfy  z  2022  roku  do  limitu  zużycia 250  kWh  rocznie  na  jedną  działkę,
 2. Apeluje do wszystkich działkowców o oszczędzanie energii elektrycznej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów związanych z korzystaniem z działki oraz  przestrzeganie  obowiązującego  limitu  zużycia,
 3. Zabrania używania energii elektrycznej do celów zarobkowych, ogrzewania szklarni, tuneli  foliowych, sauny i  itp,
 4. Zarząd będzie na bieżąco, na podstawie faktur otrzymanych od dostawcy analizował zużycie energii elektrycznej po zakończeniu pierwszego okresu rozliczeniowego, wyliczy cenę jaką będą płacili działkowcy za  zużycie 1 kWh w  drugim  okresie  rozliczeniowym,
 5. Zarząd zwrócił się z zapytaniem do ZE „TAURON POLSKA” czy działkowcy, którzy zużywają dużo energii elektrycznej, przebywają przez dłuższy czas  na działce lub posiadają  urządzenia energochłonne będą   mogli  zawrzeć  oddzielną  umowę  na  dostarczanie energii elektrycznej do ich działki i indywidualnie rozliczać się z dostawcą. W tym przypadku działkowca  będzie  obowiązywał  limit  do 2.000  kWh rocznie,  za  które będzie  płacił  według  taryfy  obowiązującej  w  2022 r.  Jeżeli będzie taka możliwość zawarcia indywidualnej umowy działkowcy zostaną poinformowani  przez  Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia  Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie uważa, że sytuacja, w której zużywanie dużej ilości energii elektrycznej przez kilku działkowców powodować będzie, że roczny limit zużycia wskazany przez licznik pomiarowy znajdujący się w przyłączu, według,  którego rozliczana jest energia elektryczna z dostawcą po obniżonej cenie zostanie przekroczony i z tego powodu wszyscy pozostali działkowcy nie zostaną objęci ochroną i będą zmuszeni płacić za energię elektryczną o wiele wyższą cenę, jest niedopuszczalna  oraz  niesprawiedliwa  i  dlatego  postanawia  jak powyżej.

WARUNKI   ROZLICZANIA  I  WARUNKI   OPŁAT    ZA   ENERGIĘ   ELEKTRYCZNĄ

Zarząd  Stowarzyszenia  Ogrodowego  dokonuje  w  roku  dwa  odczyty  stanu  zużycia  energii  elektrycznej w  następujących  terminach :

I  termin  odczytu  licznika  za  I  półrocze  do  dnia  10  lipca  br.

II termin  odczytu  licznika  za  II  półrocze  do  dnia  10  października  br.

Na podstawie odczytów liczników, Zarząd Stowarzyszenia sporządza „wykaz opłat za energię elektryczną”, później przekazuje działkowcom wysokość należnej opłaty drogą e-mailową lub za pomocą SMS-ów a w przypadku braku dostępu do internetu informację o wysokości należnej opłaty można uzyskać w biurze Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego  w  Zabierzowie  ul. Nad  Wodą  70.

Każdy działkowicz, którego działka podłączona jest do instalacji energetycznej ogrodu winien, bez dodatkowego wezwania lub zawiadomienia, uiścić należną opłatę za zużytą energię elektryczną w terminie:

 • do 31 lipca za pierwszy  okres  rozliczeniowy,
 • do 31 października za  drugi  okres  rozliczeniowy.
 • W przypadku nie opłacenia opłaty w określonym powyżej terminie, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie naliczy ustawowe odsetki za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Jeżeli dzień ustalony jako termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego. W przypadku  nie uregulowania należnej opłaty w terminie 14 dni od terminu określonego powyżej, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie odłączy działkę od instalacji  energetycznej ogrodu. Powtórne podłączenie może nastąpić wyłącznie  po  uregulowaniu  wszystkich  zaległych  opłat wraz z odsetkami, na  koszt  działkowca.
 • W przypadku stwierdzenia samowolnego otwarcia rozdzielni w celu podłączenia działki, której uprzednio wyłączono zasilanie z powodu nie opłacenia w terminie należności za zużytą energię elektryczną lub stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej albo podłączenia działki z pominięciem licznika pomiarowego lub ingerencję w funkcjonowanie licznika, która wpływa na jego prawidłowe funkcjonowanie lub odczyt, Zarząd Stowarzyszenia uzna takie postępowanie za rażące naruszenie prawa, kradzież energii elektrycznej i bezprawną ingerencję w infrastrukturę ogrodu działkowego, co zagrożone jest sankcjami opisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13  grudnia  2013  roku  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.
 • Opłaty za energię elektryczną winny być wpłacane na rachunek bankowy Stowarzyszenia : BNP PARIBAS  nr  45 1600 1198 1841 7618 4000 0001

——————————————————————————————————————–

O S T R Z E Ż E N I E    D L A     D Z I A Ł K O W C Ó W

      W związku z zaistniałymi kradzieżami na terenie ogrodu,  z posiadanych informacji  wiemy że złodziej wchodzi do altany i zabiera pieniądze pozostawione w torebce, dlatego też Zarząd ostrzega i proponuje za każdym razem wychodząc ze swojego domku, należy zamykać drzwi wejściowe oraz w czasie chwilowego opuszczenia swojej działki również zamykać bramkę na działkę. Dodatkowo prosimy o zamykanie na klucz furtek wejściowych na teren ogrodu.

Osoby zaproszone przez działkowca muszą być wprowadzanie przez zapraszającego na odcinku od bramy do Jego działki,  Wszyscy proszeni są o nie wpuszczanie osób obcych, nieznanych, nie mających kluczy do bramy/bramki,  każdy działkowiec posiada klucze i powinien sam sobie otworzyć bramę/bramkę. Nie stosowanie się do zasad wpuszczania osób trzecich na ogród może skutkować  częstszymi kradzieżami. Pilnujmy siebie i swojego majątku.

——————————————————————————————————————

                                                         

SZANOWNI DZIAŁKOWCY, CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA,

           Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z gorącą prośbą  o zamykanie każdorazowo za sobą furtek wejściowych oraz bram, a w szczególności bramy wjazdowej głównej do Ogrodu. Nasz Ogród jest Naszym wspólnym dobrem dlatego wszyscy musimy dbać o jego bezpieczeństwo – bezpieczeństwo Nasze, naszych działek i altanek. Prosimy o zwracanie uwagi każdemu kto zaniedbuje ten obowiązek. Jest to niezwykle ważne, by nikt obcy nie przebywał w Naszym Ogrodzie.

Prośbę prosimy potraktować poważnie za co serdecznie dziękujemy.

——————————————————————————————————————–

               Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego prosi o współpracę wszystkich działkowców poprzez zgłaszanie się do Komisji Porządkowej,  do której należeć będzie przejście po całym ogrodzie celem sprawdzenia porządku i zagospodarowania działek zgodnie z regulaminem”.

Utworzona komisja otrzyma od Zarządu szczegółowe wytyczne.

——————————————————————————————————————–

                                                  SZANOWNI    DZIAŁKOWCY !!!
                                           JAK GROMADZIMY ODPADY ZIELONE I INNE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO PROSI O ICH SEGREGACJE
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
–    LIŚCIE W WORKACH SKŁADAMY  OSOBNO W JEDNYM MIEJSCU,
–    GAŁĘZIE SKŁADAMY OSOBNO OBOK WORKÓW Z LIŚĆMI,
–    ODPADY KOMUNALNE WRZUCAMY DO KONTENERA  NIE KŁADZIEMY POD
     KONTENEREM,
–   BUTELKI PLASTIKOWE ZGNIATAMY, ABY ZAJMOWAŁY JAK NAJMNIEJ MIEJSCA
    W KONTENERZE,
–   PRZEDMIOTY WIELKOGABARYTOWE SKŁADAMY OBOK KONTENERA PO
    UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU  I OPŁACENIU ICH WYWIEZIENIA.
–  TRAWĘ SKŁADUJEMY NA SWOICH DZIAŁKACH W KOMPOSTOWNIKACH.
PODSTAWA PRAWNA :
Regulamin Stowarzyszenia § 28 pkt. 2.
Działka musi być wyposażona w kompostownik, który należy umieszczać
w zacienionej części działki.

——————————————————————————————————————–

                                                    O G Ł O S Z E N I E

Ze względu na zastrzeżenia z RODO dotyczące danych osobowych nie będą umieszczane informacje o opłatach działkowych na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W związku z tym będziemy wysyłać informację o opłatach za działkę, opłatach za wodę i prąd drogą e-maila, telefonicznie lub przez kontakt osobisty w biurze zarządu stowarzyszenia.

——————————————————————————————————————–                     

W związku z licznymi zapytaniami o podpisywane umów dzierżawy działkowej wyjaśniamy:

 1. Podpisywanie umów dotyczy osób, które do tej pory nie zawarły żadnej umowy.
 2. Przyjmując działkę w użytkowanie w PZD działkowicz nie podpisywał żadnej umowy tylko protokół przekazania, ponieważ nie było takiego wymogu.
 3. Obecnie zarówno PZD jak i my z mocy prawa jesteśmy Stowarzyszeniami. Nowa ustawa o ogrodach działkowych nakazuje, aby prawo użytkowania działki było określone w formie umowy. Działkowcy, którzy stali się działkowcami po wejściu  w życie ustawy posiadają umowę przekazania działki. Pozostali nie mają umowy,  a zgodnie z ustawą powinni ją posiadać.
 4. Zarząd przygotował umowy dzierżawy działkowej  dla pozostałych działkowców. Umowy można podpisywać podczas dyżurów Zarządu w Biurze na terenie ogrodu ( terminy na tablicach ogłoszeniowych oraz w Internecie) Jeżeli użytkownikiem działki jest małżeństwo, umowę podpisują obydwoje.                                                                                                                                                     ZARZĄD

——————————————————————————————————————–            

Numery alarmowe

 • 112 – numer alarmowy,
 • 986 – Straż Miejska,
 • 991 – Pogotowie Energetyczne,
 • 994 – Pogotowie Wodociągowe,
 • 997 – Policja,
 • 998 – Straż Pożarna,
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe.

——————————————————————————————————————

    SPALANIE LIŚCI , GAŁĘZI I INNYCH ODPADÓW ZIELONYCH

W załączeniu  umieszczam przepisy otrzymane z Urzędu Gminy w Zabierzowie, dotyczące zakazu spalania liści, traw i gałęzi na ogrodach działowych. Nie stosowanie się do tych przepisów użytkownikowi działki grozi kara grzywny wystawiona przez policję lub staż pożarną.

spalanie liści 1 strona  + 2 strona

——————————————————————————————————————

                                                    I N F O R M A C J A

                                na temat wycinki drzew na terenie naszego ogrodu

Z dniem 17.06.2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Aktualnie bez zezwolenia można wyciąć drzewo, którego obwód mierzony na wysokości 5 cm od gruntu (a nie 130 cm) wynosi:

 • Wierzba, topola, klon jesionolistny, klon srebrzysty                           do 80 cm

 • Kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny         do 65 cm

 • Pozostałe gatunki     do 50 cm

Na wycięcie drzewa, którego obwód (mierzony na wys. 5 cm) przekracza podane wartości, użytkownik działki zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia z Urzędu Gminy Zabierzów.

Procedura uzyskania zezwolenia jest podana na naszej stronie internetowej.

Ustawa nie dotyczy drzew owocowych.

Ustawa nie dotyczy krzewów w skupisku do 25m2.

Na wycięciu drzew znajdujących się pod linią energetyczną WN (także „uszkodzonych” przez pracowników zakładu energetycznego) jest potrzebne zezwolenie.

——————————————————————————————————————–

Zasady postępowania

przy przekazywaniu działek nowym członkom Stowarzyszenia

Zgłoszenie do Zarządu zamiaru przekazania działki. Złożenie w Zarządzie deklaracji członkowskiej przez osobę ubiegająca się o członkostwo Stowarzyszenia, deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia

 1. Osoby ubiegające się tylko o prawo użytkowania działki wypełniają druk zawierający dane potrzebne do ewidencji.
 2. Poinformowanie osoby ubiegającej się o prawo użytkowania działki o zobowiązaniach finansowych poprzedniego użytkownika i konieczności rozliczenia się z nim za pośrednictwem Zarządu.
 3. Podjęcie przez zarząd uchwały nadającej członkostwo i prawo użytkowania oznaczonej działki  lub tylko prawo użytkowania oznaczonej działki. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 4. Doręczenie nowemu członkowi Stowarzyszenia „Decyzji przydziału działki” i legitymacji członkowskiej, która jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z praw i przywilejów członka Stowarzyszenia, a także wypełniania czynnego i biernego prawa wyborczego służąc jako mandat do głosowania w czasie walnych zebrań.
 5. Działkowiec przekazujący działkę musi zwrócić legitymację.
 6. Wpłata na konto bankowe Stowarzyszenia Ogrodowego lub do kasy ogrodu:   wpisowego, składki członkowską za rok bieżący, opłatę inwestycyjną, opłatę na rzecz ogrodu uchwaloną przez walne zebranie, inne opłaty wynikające z regulaminu.
 7. Po wypełnieniu obowiązków wyżej wymienionych zarząd przekazuje nowemu użytkownikowi działkę.
 8. Samowolne przekazanie działki przez dotychczasowego użytkownika zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w § 3
 9. ————————————————————————————————————-Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów informuje, że zgodnie z art. 83f ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (teksty jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) drzewa i krzewy które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlegają zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew i krzewów przez właściciela nieruchomości do właściwego organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm   – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  Formularz zgłoszenia dostępny jest w zakładce „Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów”   lub na naszej stronie w zakładce dokumenty.

  Do zgłoszenia wymagany jest również załącznik w postaci mapy lub rysunku określający usytuowanie drzew lub krzewów na nieruchomości.

  Aby uzyskać zezwolenie na wycinkę drzew bądź krzewów należy złożyć na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy Zabierzów ul. Rynek 1 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

  Szczegółowych informacji udziela:

  Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
  Pon. 8:00-17:00, wt.-czw. 8:00-16:00, pt. 8:00-15:00
  tel. 12 283-07-57
  pok. 2.19

  2 statutu, zgodnie z którym samowolne objęcie działki w użytkowanie może stanowić podstawę do odmowy nadania członkostwa Stowarzyszenia i prawa użytkowania działki.

——————————————————————————————————————–

WYCINKA DRZEW

Zgodnie z Ustawą Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. art. 83 ust 1 pkt 2 oraz art. 83c ust.1 ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) i Regulaminem Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie § 37 pkt 1 i 2 są określone procedury dotyczące wycinania drzew na terenie ogrodu.

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Stanisława Wyspiańskiego w Zabierzowie przypomina wszystkim działkowcom w sprawie wycinania drzew obowiązują nas następujące zasady :

1.Wypełnienie wniosku o wycinkę drzew,

2. Wniosek ten musi posiadać akceptację zarządu stowarzyszenia,

3.Złożenie wniosku o wycinkę drzew wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w 

   Zabierzowie do  Wydziału Ochrony Środowiska,

4.Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na określonej działce przez urzędnika i

   uzyskaniu pisemnej Zgody z Urzędu Gminy, przystępujemy do wycięcia drzewa.

5.Za samowolne wycięcie drzewa z powodu braku zgody z Urzędu Gminy zgodnie z ustawą grozi działkowiczowi wysoka kara grzywna.